சனி, 18 செப்டம்பர், 2010

தமிழ்த் தாய்


பதினொரு அகவையில் பன்முகப் பார்வை. தமிழ் அலை மகளுக்கு முன்றில் வாழ்த்துகள்.